Sản xuất dăm gỗ

* Quy cách & chất lượng sản phẩm:
- Trên 40 mm (Vượt quy cách)                 tối đa             4,5%
- 9,5 mm – 40 mm                                       tối thiểu         77%
- 4,8mm – 9,5 mm                                       tối đa             15%
- Dưới 4,8mm (Dưới quy cách)                tối đa             4,5%
- Vỏ & mục:                                                   tối đa             1%
- Mắt cây được tính theo qui cách dăm
* Cảng xuất:
- Cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế):
+ Vị trí cảng                                                   : 16o20'00” N - 108o0'00”E
+ Luồng vào cảng                                        : dài 2,7 km; sâu 11,9 m
+ Chế độ thủy triều                                      : bán nhật triều (bình quân: 0,8 m)
+ Cỡ tàu lớn nhất có thể tiếp nhận được : 50.000 DWT
+ Mớn nước cao nhất tàu ra vào được     : 11 m